Overige kantoorinformatie

 • Advocaat Boer is volledige maatschap naar burgerlijk recht en ingeschreven in de KvK Midden-Nederland: 70568693
 • Het BTW nummer is: NL858377597BO1
 • Mr Boer en mevrouw mr Van Venetien zijn beiden lid van en staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94,2596 XM Den Haag, telefoonnummer: 070-3353535.
 • Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op alle opdrachten aan Advocaat Boer is tevens van toepassing de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur waarbij Advocaat Boer is aangesloten. Meer informatie vindt u over in bijgaande folder over de klachten en geschillenregeling Advocatuur.
 • Als klachtenfunctionaris treedt op: mevrouw mr A. Kouwenaar-De Coninck, advocaat te Nijkerk.
 • Voor zover geschillen niet vallen onder voornoemde regeling, worden ze voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
 • De advocaten van Advocaat Boer hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Directie voor Nederland. De adres gegevens van de verzekeraar zijn: Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam.
 • De financiële dekking is € 1.500.000,-
 • De geografische dekking is de gehele wereld met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.
 • Derdengelden: Per mei 2017 is het voor de advocaten van advocaat Boer niet meer mogelijk om derdengelden te kunnen ontvangen omdat wij niet langer beschikken over een stichting derdengelden.
 • In geval van afwezigheid door vakantie of nood zal de praktijk van mr Boer in eerste instantie worden waargenomen door mw mr Van Venetien, bij haar afwezigheid door mw mr Kouwenaar, voornoemd of door mr J. Roschlau, advocaat te Zeist.
 • In geval van afwezigheid door vakantie of nood zal de praktijk van mw mr Van Venetien in eerste instantie worden waargenomen door mr Boer, bij zijn afwezigheid door mw mr Kouwenaar, voornoemd, of door mr J. Roschlau, voornoemd.
 • Advocaat Boer zal tijdens de intake van een nieuwe cliënt nagaan of er sprake is van belangenverstrengeling en indien dit het geval is, de cliënt daarvan op de hoogte stellen.


Disclaimer

 • De inhoud van deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en moet niet worden beschouwd of gebruikt als (juridisch) advies.
 • Hoewel Advocaat Boer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let de op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens vrij van fouten of onvolkomenheden.
 • De samenstellers van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Advocaat Boer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • In het geval u op deze website persoonlijke gegevens invult, zullen deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd worden. Advocaat Boer heeft passende technische en organisatorische wijze beveiligd, zo maakt deze website gebruik van zogeheten SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om de in het webformulier ingevulde gegevens te beschermen. U herkent het gebruik van deze SSL-encryptie aan het webadres, dat begint met ‘https:’. De ‘s’ in ‘https’ staat voor ‘secure’ (‘beveiligd’).
 • SSL-encryptie houdt in dat uw persoonlijke gegevens versleuteld worden, zodat deze niet door derden kunnen worden (in)gezien. Dat betekent dat als u met ons communiceert via de website dat op een veilige wijze gebeurt waarbij alleen u en wij de gegevens die u verstuurt kunnen inzien.
 • Op alle overeenkomsten van opdracht met Advocaat Boer zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, die op deze website te vinden zijn.

Item Name

Klachtenprocedure

Hoewel we in iedere zaak enorm ons best doen om het beste voor u uit de zaak te halen, bestaat de kans dat u toch niet tevreden bent over de behandeling van uw zaak, uw advocaat, de werkwijze, de declaratie of iets anders. Wanneer dit het geval is, verzoeken we u vriendelijk om eerst contact met ons kantoor op te nemen. Als u onverhoopt toch ontevreden blijft over onze dienstverlening, treedt onze klachtenprocedure in werking. Bijgaand kunt u lezen hoe lezen procedure verloopt. Klik hier.

Klanttevredenheidsonderzoek

Onze dienstverlening kan altijd beter. Uw terugkoppeling is daarvoor van groot belang. Vult u daarom alstublieft ons klanttevredenheidsonderzoek in. Het kost u slechts 10 minuten maar levert ons waardevolle verbeterpunten op voor onze dienstverlening. Klik hier.

Algemene voorwaarden

Ook ons kantoor heeft “de kleine lettertjes”. Op overeenkomsten met Advocaat Boer zijn algemene voorwaarden van toepassing. Bijgaand treft u deze aan. Klik hier. Wanneer u vragen en of opmerkingen hierover heeft, verzoeken we u vriendelijke om contact met ons op te nemen.

Privacy

Advocaat Boer verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Waarom wij persoonsgegevens verwerken, om welke gegevens het gaat, wat wij met de persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn als wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u nalezen in het Privacy statement Advocaat Boer. Wij houden een register bij van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Een toelichting op het verwerkingsregister vindt u hier.